Städte Japan Klima

A:

F:

H:

I:

K:

M:

N:

O:

S:

T:

W:

Y:

_________________________________________________________________

Chūbu:

Aichi:

Toyama:

Yamanashi:


Chūgoku:

Hiroshima:

Okayama:

Yamaguchi:


Hokkaido:

Hokkaido:


Kansai:

Kyoto:

Mie:

Osaka:


Kantō:

Kanagawa:

Saitama:

Tokio:


Kyushu:

Fukuoka:

Kagoshima:

Okinawa:


Tohōku:

Akita:

Aomori:

Fukushima:

Miyagi:


Tōkai:

Mie: