Städte Nepal Klima

B: Bharatpur Birganj J: Jomsom K: Kathmandu P: Pokhara